אקופארם החזרות וביטולים אקופארם - ecopharm
התחבר | משתמש חדש | אורח/ת
0 איקון התחברות למערכת
                ראשי   יצירת קשר   מדיניות משלוחים   תנאי שימוש   החזרות וביטולים 

1. הזמנה שטרם נשלחה- ניתן לבטל/ לשנות, בפניה טלפונית לשירות הלקוחות בימים א'-ה' עד השעה 13:00.
2. הזמנה שנשלחה- לא ניתן לבטל/לשנות. ניתן לבצע החזרה ,המוצר יוחזר בתוך 14 יום מיום קבלתו, כאשר הוא באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש.
דמי המשלוח לא יוחזרו
יש לשלוח את החבילה כשהיא ארוזה היטב, בצירוף חשבונית לאקופארם עוזי נרקיס 9 מעלות ת.ד 12443
3.מוצר שהגיע לנקודת חלוקה/ נקודת איסוף ימתין ללקוח 7 ימים. במידה והלקוח לא אסף את המוצר תוך פרק זמן זה המוצר יחזור לחנות ועל הלקוח לתאם עימנו משלוח חדש, כאשר הלקוח ישא את מלוא עלותו ומלוא עלות משלוח החזרת המוצר לחנות.


ביטול עיסקה
6.1 האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
6.2 באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
זכות הביטול אינה עומדת, בין היתר, במקרים הבאים:6.3
לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן. 6.3.1
טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. 6.3.2
מוצרים המוגדרים כתרופה (כולל תרופה ללא מרשם), או כתוסף תזונה. 6.3.3
6.4 ביטול הקניה בטרם נשלח המוצר ללקוח, יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות
או בפקס 0795555509 [email protected]  בדואר אלקטרוני בכתובת
6.5 ביטול הרכישה לאחר קבלת המוצר תעשה באופן הבא: המוצר יוחזר בתוך 14 יום מיום קבלתו, כאשר אריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר, דמי המשלוח לא יוחזרו. יש לשלוח את המוצר בדואר רשום, בצרוף הקבלה על הרכישה כשהוא ארוז היטב לאקופארם, עוזי נרקיס 9 מעלות
אקופארם יחליף ו/או יחזיר 6.6 את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
6.6.1 המוצר הוחזר תוך 14 יום.
6.6.2 המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.
המוצר יישלח בדואר לעוזי נרקיס 9 מעלות  6.6.3
6.6.4 שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר, הלקוח יתיר למפעילי האתר להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
6.6.5 אקופארם רשאי להחזיר את תמורת המוצר גם אם הלקוח ביקש להחליפו באחר, על פי שיקול דעתו.
6.7. במקרה של ביטול העסקה, אקופארם שומר על זכותו לחייב את הלקוח בדמי ביטול, דבר אשר יובא לידיעת הלקוח טרם חיובו.
6.8 אקופארם שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
6.8.1 עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").
אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.6.8.2
6.8.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת אקופארם את המשך פעילות האתר.
במקרה של תקלה טכנית המונעת את המשך פעילות האתר. 6.8.4
6.8.5 במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.
6.8.6 בכל מקרה, שלדעת אקופארם נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.
6.8.7 אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי אקופארם לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי אקופארם להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.
6.8.8 מימש אקופארם את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

1. הזמנה שטרם נשלחה- ניתן לבטל/ לשנות, בפניה טלפונית לשירות הלקוחות בימים א'-ה' עד השעה 13:00.
2. הזמנה שנשלחה- לא ניתן לבטל/לשנות. ניתן לבצע החזרה ,המוצר יוחזר בתוך 14 יום מיום קבלתו, כאשר הוא באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש.
דמי המשלוח לא יוחזרו
יש לשלוח את החבילה כשהיא ארוזה היטב, בצירוף חשבונית לאקופארם עוזי נרקיס 9 מעלות ת.ד 12443
3.מוצר שהגיע לנקודת חלוקה/ נקודת איסוף ימתין ללקוח 7 ימים. במידה והלקוח לא אסף את המוצר תוך פרק זמן זה המוצר יחזור לחנות ועל הלקוח לתאם עימנו משלוח חדש, כאשר הלקוח ישא את מלוא עלותו ומלוא עלות משלוח החזרת המוצר לחנות.


ביטול עיסקה
6.1 האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
6.2 באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
זכות הביטול אינה עומדת, בין היתר, במקרים הבאים:6.3
לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן. 6.3.1
טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. 6.3.2
מוצרים המוגדרים כתרופה (כולל תרופה ללא מרשם), או כתוסף תזונה. 6.3.3
6.4 ביטול הקניה בטרם נשלח המוצר ללקוח, יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות
או בפקס 0795555509 [email protected]  בדואר אלקטרוני בכתובת
6.5 ביטול הרכישה לאחר קבלת המוצר תעשה באופן הבא: המוצר יוחזר בתוך 14 יום מיום קבלתו, כאשר אריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר, דמי המשלוח לא יוחזרו. יש לשלוח את המוצר בדואר רשום, בצרוף הקבלה על הרכישה כשהוא ארוז היטב לאקופארם, עוזי נרקיס 9 מעלות
אקופארם יחליף ו/או יחזיר 6.6 את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
6.6.1 המוצר הוחזר תוך 14 יום.
6.6.2 המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.
המוצר יישלח בדואר לעוזי נרקיס 9 מעלות  6.6.3
6.6.4 שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר, הלקוח יתיר למפעילי האתר להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
6.6.5 אקופארם רשאי להחזיר את תמורת המוצר גם אם הלקוח ביקש להחליפו באחר, על פי שיקול דעתו.
6.7. במקרה של ביטול העסקה, אקופארם שומר על זכותו לחייב את הלקוח בדמי ביטול, דבר אשר יובא לידיעת הלקוח טרם חיובו.
6.8 אקופארם שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
6.8.1 עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").
אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.6.8.2
6.8.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת אקופארם את המשך פעילות האתר.
במקרה של תקלה טכנית המונעת את המשך פעילות האתר. 6.8.4
6.8.5 במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.
6.8.6 בכל מקרה, שלדעת אקופארם נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.
6.8.7 אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי אקופארם לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי אקופארם להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.
6.8.8 מימש אקופארם את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.
יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp