אקופארם תקנון אקופארם - ecopharm
התחבר | משתמש חדש | אורח/ת
0 איקון התחברות למערכת
                ראשי   יצירת קשר   מדיניות משלוחים   תנאי שימוש   החזרות וביטולים 
1. כללי

אתר www.ecopharm.co.il  1.1 להלן: "אקופארם" ו/או "האתר") הינו אתר על
רשת האינטרנט המהווה חנות אקופארם וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי
ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
1.2 בעלת האתר ומפעילתו הנה חברת אינטרנט אקופארם בע"מ מרחוב האלוף עוזי נרקיס 9 במעלות-תרשיחא מספר חברה 516696499 (להלן: "החברה")
1 פעולה באתר אקופארם הינה כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה (להלן: "פעולה").3
1.4 פעולה באמצעות אתר אקופארם כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין אקופארם האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך
1.5 כל המבצע פעולה באקופארם מצהיר כי הינו מודע לתקנון אקופארם ולכללי ההשתתפות באתר אקופארם ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, בהיותו מנוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר. ויודגש כי עצם ביצוע הפעולה באתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן.
1.6 בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.
באקופארם עשויים להופיע קישורים (links) 1.7 לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. אקופארם לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר זה אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש. כמו-כן, אקופארם לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבצע הפעולה כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרים אליהם ישנם קישורים.
1.8 חרג אקופארם מהוראות תקנון זה במקרה ו/או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתו, לא יהווה הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את אקופארם לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
1.9 רישומי מחשב עיבוד הנתונים של אקופארם בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
1.10 אקופארם שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
1.11 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה למבצע הפעולה כל תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
1.12 לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות שלנו בטלפון:0795555502 / 0515661700
[email protected] או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו
 
 
2. הזכות לרכוש מוצרים באתר

2.1 כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה באתר אקופארם בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:
2.1.1 המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל.
2.1.2 במידה ומבצע הפעולה הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו הוא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו.
2.1.3 המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל.
2.1.4 המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני
2.1.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של מבקר ו/או לקוח אקופארם הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב מבקר ו/או לקוח באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב.
2.1.6 המבצע ומי מטעמו יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר
2.2 אקופארם רשאי למנוע ממבצע פעולה באתר (להלן: "מבקר" או "משתמש" או "לקוח") ביצוע פעולות באתר באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
2.3 בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה אקופארם, מתוקף מעמדו כבעל האתר ומפעילו, רשאי למנוע ממבקר לבצע פעולות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.3.1 אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים2.3.2
2.3.3 אם מבקר ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באקופארם או בצדדים שלישיים כלשהם.
2.3.4 אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם אקופארם או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מאקופארם, בין ;באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת
2.3.5 אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

3. אופן הרכישה

3.1 אקופארם מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה.
כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר3.2
3.3 עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מידע", המוצר המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן: "דף המידע").
3.4 נתוני הפריטים אשר נמסרים ב"דפי המידע" באתר, ו/או ע"י הצוות שמפעיל את האתר, כוללים מידע חלקי בלבד אשר אינו ממצה את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים. המידע המוצג הינו המידע כפי שנמסר לאקופארם על ידי יצרני ו/או משווקי הפריטים והוא באחריותם הבלעדית. אקופארם לא יהיה אחראי לתוכנם היקפם ונכונותם של נתונים אלו.
3.5 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השרות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאי מנהל האתר מטעמה של החברה לבטל את הרכישה  הספציפית.
מגוון הצבעים המופיע בדפי המידע באתר הינו להמחשה בלבד.3.6
3.7 לחיצה על כפתור הוסף לסל שליד הפריט המבוקש. (מספר הפריטים שנבחרו וסה"כ סכום הרכישה יופיעו בחלקו העליון של המסך. נתונים אלו ישמרו גם בעת כיבוי המחשב). ככל שיש לפריט סוגים שונים כגון צבעים וריחות, ייפתח חלון בו יהיה ניתן לבחור את הסוג המבוקש
3.8 עם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על הקישור "סל הקניות שלי". שם ניתן לבדוק ולעדכן את סל הקניות. בהמשך, לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח (שליח או דואר רשום) וניתן להוסיף הערות. ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי, או למסור אותם טלפונית. לבסוף ניתן לבחור אם תרצה שנשמור את הפרטים שלך לרכישה עתידית.
3.9 במסגרת הרישום הראשוני יכול המשתמש, המבקש להירשם כמנוי, כחלק מתהליך הרישום, לבחור סיסמא ושם משתמש. אקופארם שומר לעצמו את הזכות, במסגרת שיקול דעתו הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר הוא סבור כי הוא אינו הולם, עלול להטעות או פוגע.
3.10 במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להכניס פרטים שונים כמצוין כאמור לעיל, ומסירתם הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. המפעילים שומרים על זכותם לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול חד- צדדי של המנוי או הגבלתו.
3.11 ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאקופארם עקב שיבוש הליכי המכירה.
3.12 לאחר ביצוע הפעולה יבצע אקופארם בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עסקת הקנייה תבוצע רק לאחר אקופארם יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין אקופארם. היה ואישור זה לא יתקבל באופן מידי, לוחות זמני האספקה יידחו, ויתחילו מחדש ממועד קבלת האישור וביצוע החיוב בפועל.
3.13 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של אקופארם. לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהייה אקופארם זכאית לבטל את ההזמנה.
3.14 ההזמנה תרשם במחשבי אקופארם וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "ההזמנות שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 24 שעות מסיום הליך הרכישה.
3.15 אקופארם תהיה רשאית (אך לא חייבת) לבקש מהלקוח לשלוח אליה את צילום תעודת הזהות וכרטיס האשראי של הלקוח, וכן לבצע פעולות שונות לאימות פרטי כרטיס האשראי. ככל שיבוצעו פעולות אלו, או שיידרשו פרטי זיהוי נוספים מהלקוח, לוחות זמני המשלוח יידחו בהתאם.
3.16 המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, אך ורק לאחר אישורך. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את אקופארם. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של אקופארם, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה חלוטה לאמור בהן.
 
4. תנאים כלליים

4.1 מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:
4.1.1 מחיר "מחוק"-  משמע, המחיר המחירון של המוצר כפי שנמסר ע"י היצרן או היבואן. מחיר זה אינו בהכרח מחיר השוק של הפריט. על הלקוח לבדוק את מחירי הפריטים.
4.1.2 מחיר "באתר" ו/או "מחיר שלנו"- המחיר בו מוצע המוצר למכירה באקופארם
4.1.3 כל המחירים באתר כוללים מע"מ

5. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

5.1 אקופארם ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או בדרך של "איסוף עצמי" ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.
5.2 אקופארם יפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המידע של המוצרים. אקופארם מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. בכפוף ליתר סעיפי תקנון זה, מועדי האספקה הם בין שלושה שעות לשבעה ימי עסקים.
5.3 אקופארם עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי הלקוח, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה השונות. אקופארם לא יהיה אחראי לכל איחור בהספקה. ככל שיהיה איחור בהספקה, הלקוח יהיה זכאי לביטול העסקה כולל החזר דמי משלוח. עם זאת, אי-עמידה במועדי ההספקה לא תקנה למשתמש זכות לפיצוי.
5.4 אקופארם לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה ממחסור במוצר כל שהוא באתר. במקרה בו הלקוח מבצע הזמנה אך המוצר לא קיים במלאי, נציג שירות הלקוחות של אקופארם ייצור קשר עם הלקוח ויודיע לו על כך. בשיחה זו יכול הלקוח לבחור להמתין למוצר ו/או לבחור מוצר חלופי ו/או לבטל את ההזמנה ללא כל עלות כמפורט להלן.
5.5 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית אקופארם יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
5.6 באזורים המוגבלים לגישה ביטחונית ו/או אזורים מרוחקים אין אקופארם מתחייב לזמני האספקה הרגילים הקבועים והמפורטים באתר.
5.7 התקנון של רשות הדואר לישראל ו/או של כל גוף אחר באמצעותו אקופארם מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
5.8 אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י אקופארם ו/או באפשרות הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו בבית מרקחת "אקופארם",בכתובת: רח' עוזי נרקיס 9 מעלות-תרשיחא. האפשרות לביצוע "איסוף עצמי" מותנית בקבלת אישור כי ההזמנה מוכנה. זמני ביצוע "איסוף עצמי" קבועים בהתאמה לשעות פעילות בית המרקחת ועל הלקוח האחריות להתעדכן מעת לעת בשעות פעילות אלה.
5.9 התשלום עבור המשלוח/ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
5.10 ויודגש, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא לאקופארם. לא יינתן זיכוי על תשלום המשלוח.
5.11 אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בדף המידע בשירות הלקוחות. ויודגש, באתר מוצעים למכירה מוצרים שחלקם אינם ניתנים לאספקה מיידית. בדפי המידע של מוצרים מסוג זה מצוינים זמני האספקה הרלוונטיים למוצר זה ואלו גוברים על האמור בדף המידע בשירות הלקוחות.
5.12 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המידע, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
5.13 משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רשום, שירות שליחים, "איסוף עצמי"), לפי בחירתו של הלקוח. עם זאת, אקופארם שומר על זכותו להימנע מביצוע משלוחים לאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית ו/או מרוחקים, בהתאם למדיניות חברת המשלוחים. כמו-כן, לאקופארם הזכות להימנע מביצוע משלוחים בדואר רשום כאשר מדובר בחבילות שמשקלן עולה על 2 קילו וכן זכותו לחייב את הלקוח בעבור השליחות על חבילות מסוג זה.
5.14 בעת תיאום האספקה, רשאי אקופארם לדרוש את נוכחות הלקוח במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימת הלקוח על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.

6. ביטול עיסקה

6.1 האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
6.2 באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
זכות הביטול אינה עומדת, בין היתר, במקרים הבאים:6.3
לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן. 6.3.1
טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. 6.3.2
מוצרים המוגדרים כתרופה (כולל תרופה ללא מרשם), או כתוסף תזונה. 6.3.3
6.4 ביטול הקניה בטרם נשלח המוצר ללקוח, יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות
או בפקס 0795555509 [email protected]  בדואר אלקטרוני בכתובת
6.5 ביטול הרכישה לאחר קבלת המוצר תעשה באופן הבא: המוצר יוחזר בתוך 14 יום מיום קבלתו, כאשר אריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר, דמי המשלוח לא יוחזרו. יש לשלוח את המוצר בדואר רשום, בצרוף הקבלה על הרכישה כשהוא ארוז היטב לאקופארם, עוזי נרקיס 9 מעלות – תרשיחא.
אקופארם יחליף ו/או יחזיר 6.6 את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
6.6.1 המוצר הוחזר תוך 14 יום.
6.6.2 המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.
המוצר יישלח בדואר לאקופארם רחוב עוזי נרקיס 9 מעלות תרשיחא.6.6.3
6.6.4 שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר, הלקוח יתיר למפעילי האתר להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
6.6.5 אקופארם רשאי להחזיר את תמורת המוצר גם אם הלקוח ביקש להחליפו באחר, על פי שיקול דעתו.
6.7. במקרה של ביטול העסקה, אקופארם שומר על זכותו לחייב את הלקוח בדמי ביטול, דבר אשר יובא לידיעת הלקוח טרם חיובו.
6.8 אקופארם שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
6.8.1 עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").
אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.6.8.2
6.8.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת אקופארם את המשך פעילות האתר.
במקרה של תקלה טכנית המונעת את המשך פעילות האתר. 6.8.4
6.8.5 במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.
6.8.6 בכל מקרה, שלדעת אקופארם נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.
6.8.7 אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי אקופארם לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי אקופארם להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.
6.8.8 מימש אקופארם את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

7. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות הלקוח .

7.1 אם הלקוח בחר לשמור באתר שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותו בכל הרכישות ו/או השימוש באתר, יהיה עליו, לאחר מכן, לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
7.2 המשתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המשתמש לא ירשה העברת הסיסמה לצד ג' או שימוש מקביל בסיסמה שלא במסגרת מכסת השימוש שהוגדרה לכל משתמש. באחריות המשתמש לדווח לאקופארם על אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמא ללא אישור. אקופארם לא יישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.
7.3 מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו, מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
7.4 מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לאקופארם לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירת הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים.
7.5 אקופארם מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר באתר ופרטי מבצע הפעולה באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי אקופארם לגורמים שלישיים חיצוניים.
7.6 כדי לעמוד בדרישות המחמירות ביותר לשמירה על פרטי כרטיסי האשראי המפורטות בתקן PCI, אקופארם לא שומר במערכות שלו את פרטי כרטיס האשראי, אלא במערכות חיצוניות המוגנות ברמה גבוהה. אם זאת, בהתקיים מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, אקופארם לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
7.7 המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים  מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו למוקד הטלפוני במספר 0795555502 לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור, או עדכנו את פרטיכם באתר.
7.8 אקופארם לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:
7.8.1 אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.
לשם גביית כספים המגיעים מהלקוח בגין רכישת מוצר באתר. 7.8.2
7.8.3 בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.
7.8.4 במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם אקופארם ו/או מי מטעמו.
7.8.5 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לאקופארם.
7.8.6 במקרה בו הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באקופארם או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות אקופארם.
7.8.7 במקרה בו הלקוח ביצע באתר שימוש לביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
7.9 אקופארם שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות הלקוח באתר, מידע אודות הרגלי קנייתו, מוצרים שרכש, מוצרים בהם התעניין, עמודים בהם צפה, וכל מידע אחר.
7.10 אקופארם שומר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודות הלקוחות בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

8. אחריות

אקופארם שולחת את המוצרים כאשר הם שלמים תקינים וארוזים היטב למניעת שבירתם בדרך. היה ומוצר יגיע לידי הלקוח כשהוא פגום ו/או שבור כתוצאה מהמשלוח, על הלקוח להודיע על כך לאקופארם באופן מיידי ולא יאוחר מ 24 שעות ממועד קבלת המשלוח. הודעה כאמור תינתן [email protected] בכתב בדוא"ל
או לפקס 0795555009.  יש לצרף תמונה להמחשת מצב הפריט. יש לשמור על הפריט השבור ולהחזירו לאקופארם ככל שיידרש. אקופארם תשלח פריט אחר כנגד הפריט שנשבר. איחור בדיווח על פגם בפריט שסופק יבטל את זכותו של הלקוח לקבלת פריט חליפי.
8.2 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות והם נהנים מהאחריות והשירות הנהוגים בשוק.
8.3 האחריות של אקופארם למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ"י החוקים והתקנות להגנת הצרכן.
8.4 כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש בתוספי מזון ו/או תרופה ו/או כל מוצר אחר אשר נמכר באתר, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.
8.5 אקופארם לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.
8.6 אקופארם לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של
המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.
8.7 אקופארם לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או ע"י כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.

9. קניין רוחני

9.1 זכויות היוצרים באתר וכל כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות ל”אינטרנט  אקופארם בע”מ” או לאחרים, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש.
9.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "אקופארם" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושו של אקופארם בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
9.3 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של אקופארם מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
9.4 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של אקופארם מראש ובכתב
9.5 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של אקופארם מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
9.6 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

10. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר אקופארם יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת - מקום השיפוט יהיה בית המשפט בעכו.
 
1. כללי

אתר www.ecopharm.co.il  1.1 להלן: "אקופארם" ו/או "האתר") הינו אתר על
רשת האינטרנט המהווה חנות אקופארם וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי
ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
1.2 בעלת האתר ומפעילתו הנה חברת אינטרנט אקופארם בע"מ מרחוב האלוף עוזי נרקיס 9 במעלות-תרשיחא מספר חברה 516696499 (להלן: "החברה")
1 פעולה באתר אקופארם הינה כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה (להלן: "פעולה").3
1.4 פעולה באמצעות אתר אקופארם כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין אקופארם האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך
1.5 כל המבצע פעולה באקופארם מצהיר כי הינו מודע לתקנון אקופארם ולכללי ההשתתפות באתר אקופארם ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, בהיותו מנוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר. ויודגש כי עצם ביצוע הפעולה באתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן.
1.6 בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.
באקופארם עשויים להופיע קישורים (links) 1.7 לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. אקופארם לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר זה אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש. כמו-כן, אקופארם לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבצע הפעולה כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרים אליהם ישנם קישורים.
1.8 חרג אקופארם מהוראות תקנון זה במקרה ו/או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתו, לא יהווה הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את אקופארם לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
1.9 רישומי מחשב עיבוד הנתונים של אקופארם בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
1.10 אקופארם שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
1.11 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה למבצע הפעולה כל תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
1.12 לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות שלנו בטלפון:0795555502 / 0515661700
[email protected] או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו
 
 
2. הזכות לרכוש מוצרים באתר

2.1 כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה באתר אקופארם בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:
2.1.1 המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל.
2.1.2 במידה ומבצע הפעולה הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו הוא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו.
2.1.3 המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל.
2.1.4 המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני
2.1.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של מבקר ו/או לקוח אקופארם הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב מבקר ו/או לקוח באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב.
2.1.6 המבצע ומי מטעמו יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר
2.2 אקופארם רשאי למנוע ממבצע פעולה באתר (להלן: "מבקר" או "משתמש" או "לקוח") ביצוע פעולות באתר באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
2.3 בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה אקופארם, מתוקף מעמדו כבעל האתר ומפעילו, רשאי למנוע ממבקר לבצע פעולות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.3.1 אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים2.3.2
2.3.3 אם מבקר ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באקופארם או בצדדים שלישיים כלשהם.
2.3.4 אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם אקופארם או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מאקופארם, בין ;באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת
2.3.5 אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

3. אופן הרכישה

3.1 אקופארם מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה.
כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר3.2
3.3 עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מידע", המוצר המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן: "דף המידע").
3.4 נתוני הפריטים אשר נמסרים ב"דפי המידע" באתר, ו/או ע"י הצוות שמפעיל את האתר, כוללים מידע חלקי בלבד אשר אינו ממצה את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים. המידע המוצג הינו המידע כפי שנמסר לאקופארם על ידי יצרני ו/או משווקי הפריטים והוא באחריותם הבלעדית. אקופארם לא יהיה אחראי לתוכנם היקפם ונכונותם של נתונים אלו.
3.5 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השרות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאי מנהל האתר מטעמה של החברה לבטל את הרכישה  הספציפית.
מגוון הצבעים המופיע בדפי המידע באתר הינו להמחשה בלבד.3.6
3.7 לחיצה על כפתור הוסף לסל שליד הפריט המבוקש. (מספר הפריטים שנבחרו וסה"כ סכום הרכישה יופיעו בחלקו העליון של המסך. נתונים אלו ישמרו גם בעת כיבוי המחשב). ככל שיש לפריט סוגים שונים כגון צבעים וריחות, ייפתח חלון בו יהיה ניתן לבחור את הסוג המבוקש
3.8 עם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על הקישור "סל הקניות שלי". שם ניתן לבדוק ולעדכן את סל הקניות. בהמשך, לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח (שליח או דואר רשום) וניתן להוסיף הערות. ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי, או למסור אותם טלפונית. לבסוף ניתן לבחור אם תרצה שנשמור את הפרטים שלך לרכישה עתידית.
3.9 במסגרת הרישום הראשוני יכול המשתמש, המבקש להירשם כמנוי, כחלק מתהליך הרישום, לבחור סיסמא ושם משתמש. אקופארם שומר לעצמו את הזכות, במסגרת שיקול דעתו הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר הוא סבור כי הוא אינו הולם, עלול להטעות או פוגע.
3.10 במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להכניס פרטים שונים כמצוין כאמור לעיל, ומסירתם הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. המפעילים שומרים על זכותם לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול חד- צדדי של המנוי או הגבלתו.
3.11 ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאקופארם עקב שיבוש הליכי המכירה.
3.12 לאחר ביצוע הפעולה יבצע אקופארם בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עסקת הקנייה תבוצע רק לאחר אקופארם יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין אקופארם. היה ואישור זה לא יתקבל באופן מידי, לוחות זמני האספקה יידחו, ויתחילו מחדש ממועד קבלת האישור וביצוע החיוב בפועל.
3.13 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של אקופארם. לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהייה אקופארם זכאית לבטל את ההזמנה.
3.14 ההזמנה תרשם במחשבי אקופארם וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "ההזמנות שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 24 שעות מסיום הליך הרכישה.
3.15 אקופארם תהיה רשאית (אך לא חייבת) לבקש מהלקוח לשלוח אליה את צילום תעודת הזהות וכרטיס האשראי של הלקוח, וכן לבצע פעולות שונות לאימות פרטי כרטיס האשראי. ככל שיבוצעו פעולות אלו, או שיידרשו פרטי זיהוי נוספים מהלקוח, לוחות זמני המשלוח יידחו בהתאם.
3.16 המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, אך ורק לאחר אישורך. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את אקופארם. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של אקופארם, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה חלוטה לאמור בהן.
 
4. תנאים כלליים

4.1 מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:
4.1.1 מחיר "מחוק"-  משמע, המחיר המחירון של המוצר כפי שנמסר ע"י היצרן או היבואן. מחיר זה אינו בהכרח מחיר השוק של הפריט. על הלקוח לבדוק את מחירי הפריטים.
4.1.2 מחיר "באתר" ו/או "מחיר שלנו"- המחיר בו מוצע המוצר למכירה באקופארם
4.1.3 כל המחירים באתר כוללים מע"מ

5. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

5.1 אקופארם ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או בדרך של "איסוף עצמי" ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.
5.2 אקופארם יפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המידע של המוצרים. אקופארם מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. בכפוף ליתר סעיפי תקנון זה, מועדי האספקה הם בין שלושה שעות לשבעה ימי עסקים.
5.3 אקופארם עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי הלקוח, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה השונות. אקופארם לא יהיה אחראי לכל איחור בהספקה. ככל שיהיה איחור בהספקה, הלקוח יהיה זכאי לביטול העסקה כולל החזר דמי משלוח. עם זאת, אי-עמידה במועדי ההספקה לא תקנה למשתמש זכות לפיצוי.
5.4 אקופארם לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה ממחסור במוצר כל שהוא באתר. במקרה בו הלקוח מבצע הזמנה אך המוצר לא קיים במלאי, נציג שירות הלקוחות של אקופארם ייצור קשר עם הלקוח ויודיע לו על כך. בשיחה זו יכול הלקוח לבחור להמתין למוצר ו/או לבחור מוצר חלופי ו/או לבטל את ההזמנה ללא כל עלות כמפורט להלן.
5.5 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית אקופארם יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
5.6 באזורים המוגבלים לגישה ביטחונית ו/או אזורים מרוחקים אין אקופארם מתחייב לזמני האספקה הרגילים הקבועים והמפורטים באתר.
5.7 התקנון של רשות הדואר לישראל ו/או של כל גוף אחר באמצעותו אקופארם מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
5.8 אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י אקופארם ו/או באפשרות הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו בבית מרקחת "אקופארם",בכתובת: רח' עוזי נרקיס 9 מעלות-תרשיחא. האפשרות לביצוע "איסוף עצמי" מותנית בקבלת אישור כי ההזמנה מוכנה. זמני ביצוע "איסוף עצמי" קבועים בהתאמה לשעות פעילות בית המרקחת ועל הלקוח האחריות להתעדכן מעת לעת בשעות פעילות אלה.
5.9 התשלום עבור המשלוח/ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
5.10 ויודגש, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא לאקופארם. לא יינתן זיכוי על תשלום המשלוח.
5.11 אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בדף המידע בשירות הלקוחות. ויודגש, באתר מוצעים למכירה מוצרים שחלקם אינם ניתנים לאספקה מיידית. בדפי המידע של מוצרים מסוג זה מצוינים זמני האספקה הרלוונטיים למוצר זה ואלו גוברים על האמור בדף המידע בשירות הלקוחות.
5.12 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המידע, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
5.13 משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רשום, שירות שליחים, "איסוף עצמי"), לפי בחירתו של הלקוח. עם זאת, אקופארם שומר על זכותו להימנע מביצוע משלוחים לאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית ו/או מרוחקים, בהתאם למדיניות חברת המשלוחים. כמו-כן, לאקופארם הזכות להימנע מביצוע משלוחים בדואר רשום כאשר מדובר בחבילות שמשקלן עולה על 2 קילו וכן זכותו לחייב את הלקוח בעבור השליחות על חבילות מסוג זה.
5.14 בעת תיאום האספקה, רשאי אקופארם לדרוש את נוכחות הלקוח במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימת הלקוח על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.

6. ביטול עיסקה

6.1 האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
6.2 באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
זכות הביטול אינה עומדת, בין היתר, במקרים הבאים:6.3
לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן. 6.3.1
טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. 6.3.2
מוצרים המוגדרים כתרופה (כולל תרופה ללא מרשם), או כתוסף תזונה. 6.3.3
6.4 ביטול הקניה בטרם נשלח המוצר ללקוח, יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות
או בפקס 0795555509 [email protected]  בדואר אלקטרוני בכתובת
6.5 ביטול הרכישה לאחר קבלת המוצר תעשה באופן הבא: המוצר יוחזר בתוך 14 יום מיום קבלתו, כאשר אריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר, דמי המשלוח לא יוחזרו. יש לשלוח את המוצר בדואר רשום, בצרוף הקבלה על הרכישה כשהוא ארוז היטב לאקופארם, עוזי נרקיס 9 מעלות – תרשיחא.
אקופארם יחליף ו/או יחזיר 6.6 את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
6.6.1 המוצר הוחזר תוך 14 יום.
6.6.2 המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.
המוצר יישלח בדואר לאקופארם רחוב עוזי נרקיס 9 מעלות תרשיחא.6.6.3
6.6.4 שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר, הלקוח יתיר למפעילי האתר להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
6.6.5 אקופארם רשאי להחזיר את תמורת המוצר גם אם הלקוח ביקש להחליפו באחר, על פי שיקול דעתו.
6.7. במקרה של ביטול העסקה, אקופארם שומר על זכותו לחייב את הלקוח בדמי ביטול, דבר אשר יובא לידיעת הלקוח טרם חיובו.
6.8 אקופארם שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
6.8.1 עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").
אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.6.8.2
6.8.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת אקופארם את המשך פעילות האתר.
במקרה של תקלה טכנית המונעת את המשך פעילות האתר. 6.8.4
6.8.5 במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.
6.8.6 בכל מקרה, שלדעת אקופארם נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.
6.8.7 אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי אקופארם לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי אקופארם להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.
6.8.8 מימש אקופארם את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

7. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות הלקוח .

7.1 אם הלקוח בחר לשמור באתר שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותו בכל הרכישות ו/או השימוש באתר, יהיה עליו, לאחר מכן, לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
7.2 המשתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המשתמש לא ירשה העברת הסיסמה לצד ג' או שימוש מקביל בסיסמה שלא במסגרת מכסת השימוש שהוגדרה לכל משתמש. באחריות המשתמש לדווח לאקופארם על אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמא ללא אישור. אקופארם לא יישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.
7.3 מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו, מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
7.4 מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לאקופארם לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירת הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים.
7.5 אקופארם מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר באתר ופרטי מבצע הפעולה באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי אקופארם לגורמים שלישיים חיצוניים.
7.6 כדי לעמוד בדרישות המחמירות ביותר לשמירה על פרטי כרטיסי האשראי המפורטות בתקן PCI, אקופארם לא שומר במערכות שלו את פרטי כרטיס האשראי, אלא במערכות חיצוניות המוגנות ברמה גבוהה. אם זאת, בהתקיים מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, אקופארם לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
7.7 המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים  מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו למוקד הטלפוני במספר 0795555502 לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור, או עדכנו את פרטיכם באתר.
7.8 אקופארם לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:
7.8.1 אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.
לשם גביית כספים המגיעים מהלקוח בגין רכישת מוצר באתר. 7.8.2
7.8.3 בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.
7.8.4 במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם אקופארם ו/או מי מטעמו.
7.8.5 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לאקופארם.
7.8.6 במקרה בו הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באקופארם או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות אקופארם.
7.8.7 במקרה בו הלקוח ביצע באתר שימוש לביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
7.9 אקופארם שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות הלקוח באתר, מידע אודות הרגלי קנייתו, מוצרים שרכש, מוצרים בהם התעניין, עמודים בהם צפה, וכל מידע אחר.
7.10 אקופארם שומר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודות הלקוחות בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

8. אחריות

אקופארם שולחת את המוצרים כאשר הם שלמים תקינים וארוזים היטב למניעת שבירתם בדרך. היה ומוצר יגיע לידי הלקוח כשהוא פגום ו/או שבור כתוצאה מהמשלוח, על הלקוח להודיע על כך לאקופארם באופן מיידי ולא יאוחר מ 24 שעות ממועד קבלת המשלוח. הודעה כאמור תינתן [email protected] בכתב בדוא"ל
או לפקס 0795555009.  יש לצרף תמונה להמחשת מצב הפריט. יש לשמור על הפריט השבור ולהחזירו לאקופארם ככל שיידרש. אקופארם תשלח פריט אחר כנגד הפריט שנשבר. איחור בדיווח על פגם בפריט שסופק יבטל את זכותו של הלקוח לקבלת פריט חליפי.
8.2 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות והם נהנים מהאחריות והשירות הנהוגים בשוק.
8.3 האחריות של אקופארם למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ"י החוקים והתקנות להגנת הצרכן.
8.4 כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש בתוספי מזון ו/או תרופה ו/או כל מוצר אחר אשר נמכר באתר, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.
8.5 אקופארם לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.
8.6 אקופארם לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של
המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.
8.7 אקופארם לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או ע"י כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.

9. קניין רוחני

9.1 זכויות היוצרים באתר וכל כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות ל”אינטרנט  אקופארם בע”מ” או לאחרים, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש.
9.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "אקופארם" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושו של אקופארם בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
9.3 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של אקופארם מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
9.4 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של אקופארם מראש ובכתב
9.5 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של אקופארם מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
9.6 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

10. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר אקופארם יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת - מקום השיפוט יהיה בית המשפט בעכו.
 
יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp